Co powinno zawierać zaświadczenie o stanie spłaty kredytu frankowego?

Każdy podmiot, który przeprowadza analizę umowy kredyt, na potrzeby wystąpienia z roszczeniami przeciwko bankowi prosi kredytobiorcę o przekazanie zaświadczenia o stanie spłat kredytu. Do czego jest potrzebny ten dokument i co powinien zawierać?

Czym jest zaświadczenie o stanie spłat i w jakim celu jest uzyskiwane?

Zaświadczenie o stanie spłat kredytu jest dokumentem, który potwierdza sposób wykonywania umowy kredytu przez bank i kredytobiorcę. Wskazuje nie tylko, że kredyt został wypłacony i w jakiej kwocie, lecz również jak był spłacany, w jakich kwotach i jakie dokładnie środki zostały pobrane przez bank od kredytobiorcy.

Zaświadczenie ma więc dwojaką naturę: po pierwsze, pozwala określić wysokość ewentualnych roszczeń kredytobiorcy względem banku. Po drugie, stanowi dowód na potrzeby postępowania sądowego, stanowiący, że kredytobiorca otrzymał od banku środki z kredytu w określonej kwocie, a także spłacał kredyt przez cały czas trwania umowy w określonych kwotach. 

Jakie elementy powinno zawierać zaświadczenie?

Z doświadczenia Kancelarii wynika, że zaświadczenie od banku powinno być maksymalnie dokładne, tak aby stanowiło dowód na potrzeby wszystkich roszczeń zgłoszonych przez kredytobiorcę w postępowaniu, a także ewentualnie w razie konieczności zmiany roszczenia już w toku postępowania.

Zaświadczenie powinno zawierać:

– daty wypłaty transz kredytu i kwoty, które zostały wypłacone w PLN;

– kursy walut, które zostały przez bank zastosowane do dokonania przeliczeń pomiędzy rzekomą walutą kredytu a PLN;

– kwoty wypłaconych transz w walucie, w jakiej ewidencjonowany był kredyt;

– stawki oprocentowania kredytu obowiązujące przez cały okres trwania umowy, wraz z datami, w których obowiązywały;

– daty i kwoty spłat kredytu wraz ze wskazaniem waluty, w jakiej kredyt był spłacany;

– kursy walut, które zostały przez bank zastosowane do dokonania przeliczeń pomiędzy rzekomą walutą raty a walutą spłaty;

– saldo kredytu aktualne na dzień wydania zaświadczenia;

– daty i kwoty pobrane przez bank od kredytobiorcy z tytułu innego niż spłata kredytu;

– kursy walut, które zostały przez bank zastosowane do dokonania przeliczeń pomiędzy walutą, w jakiej pobrano środki z tytułu innego niż spłata kredytu, a walutą, w której takie środki były ewidencjonowane. 

Podsumowując…

Zaświadczenie o stanie spłaty kredytu walutowego jest niezwykle istotnym dokumentem. To na jego podstawie Kancelaria jest w stanie oszacować wysokość roszczeń i przygotować pozew przeciwko bankowi. Dokument musi zawierać wyszczególnione wyżej elementy, tak, aby stanowił skuteczny dowód w sprawie umowy kredytu frankowego.