Etapy i czas trwania postępowania w sprawach frankowych

Dla wielu kredytobiorców kluczową kwestią jest określenie, jak długo będą czekali na rozstrzygnięcie batalii z bankiem, z jakich etapów składa się postępowanie, a także jakie powinno być ich prywatne zaangażowanie w cały proces. W niniejszym artykule znajdą Państwo odpowiedzi na te kwestie.

Przebieg postępowania dotyczącego kredytu

Wydarzeniem, od którego rozpoczyna się sprawa, jest złożenie do Sądu I instancji pozwu, w którym opisane zostaną wydarzenia związane ze sprawą oraz sformułowane zostaną żądania kredytobiorców. Na tym etapie powinny zostać zgłoszone także wszystkie dowody, do których kredytobiorcy mają dostęp – zarówno te z dokumentów, jak również z przesłuchania świadków.

Kolejnym etapem jest doręczenie przez Sąd pozwu bankowi i ewentualne odbycie posiedzenia, podczas którego zaplanowany zostanie przebieg całej rozprawy, w tym terminy posiedzeń oraz wzywania kolejnych świadków i biegłych. Sąd decyduje również, czy pomiędzy stronami powinno dojść do wymiany kolejnych pism.

Przed sądem odbywają się także kolejne rozprawy, podczas których przesłuchiwani są świadkowie i biegli, zaś pełnomocnicy prezentują swoje stanowiska. Podczas ostatniej rozprawy – o ile kredytobiorcy wyrażą taką chęć – może dojść do ich przesłuchania. Następnie ogłaszany jest wyrok. Podkreślić należy, że kredytobiorcy mogą, ale nie muszą uczestniczyć w każdej rozprawie. Ich udział uzależniony jest od ich woli. Obowiązkowy jest jedynie udział w rozprawie, podczas której kredytobiorcy mają zostać przesłuchani.

Czy można odwołać się od wyroku w sprawie umowy kredytowej?

Jeżeli rozstrzygnięcie, jakie zapadło w sprawie nie satysfakcjonuje którejś ze stron, może ona złożyć odwołanie do Sądu wyższej instancji. W ramach postępowania odwoławczego z reguły nie przeprowadza się po raz kolejny dowodów, chyba że mają one charakter nowy i pojawiły się dopiero po zakończeniu sprawy w I instancji.

Sąd II instancji rozstrzyga, czy uznaje za zasadne zarzuty strony lub stron, które złożyły odwołanie i wydaje wyrok, który ma charakter ostateczny. Jego podważenie może zostać dokonane jedynie wyjątkowo, w ramach postępowania przed Sądem Najwyższym.

Ostatni krok to wykonanie wyroku poprzez jego dobrowolną realizację lub z wykorzystaniem organu egzekucyjnego, jakim jest komornik. 

Kredyty walutowe – ile trwa postępowanie?

Jak wynika z doświadczenia Kancelarii, postępowanie przed Sądem I instancji w Warszawie trwa od około 1 roku do 3 lat, w innych miastach czas oczekiwanie na rozstrzygnięcie bywa krótszy, jednak może się to zmienić, jeżeli napływ nowych spraw utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Całe postępowanie trwa około 5 lat, jeżeli jednak strony będą gotowe zawrzeć ugodę, czas ten może ulec skróceniu nawet do kilkunastu miesięcy

Podsumowując…

Batalia z bankiem nie jest krótkotrwałą bitwą. Strony muszą być przygotowane nawet na kilkuletni spór, o ile nie dojdzie pomiędzy nimi do ugody. Samo postępowanie w Sądzie I instancji może trwać 3 lata, a ten czas może się wydłużyć, jeżeli strony zdecydują się odwołać od wyroku.

Sprawa dotycząca umowy kredytu frankowego nie zakończy się na jednej rozprawie. Strony mogą być wzywane kilkukrotnie, lecz poza kilkoma wyjątkami, stawiennictwo przed Sądem nie jest obowiązkowe.