Opinia biegłego w sprawie frankowej – koszty, czas i zasadność

Potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego pojawia się w sprawach, do których rozstrzygnięcia wymagana jest specjalistyczna wiedza. Nierzadko jest to konieczne w kwestiach dotyczących kredytów frankowych.

Kiedy warto postarać się o opinię biegłego?

W procesach frankowych niejednokrotnie konieczne okazuje się zasięgnięcie fachowych informacji z zakresu bankowości, rachunkowości czy finansów. Dotyczy to w szczególności spraw, w których istnieje potrzeba wyliczenia wysokości świadczenia nienależnego wpłaconego na rzecz banku. Potrzebnego jest to przy „odfrankowieniu” umowy, czyli usunięciu z niej niedozwolonych klauzul i dalszym jej obowiązywaniu, lecz już jako umowy kredytu złotowego oprocentowanego stawką LIBOR. Wówczas biegły sądowy oblicza wysokość nadpłaty uiszczonej przez kredytobiorcę frankowego na rzecz banku.

Opinia biegłego nie jest niezbędna w postępowaniach dotyczących unieważnienia umowy, gdyż wysokość należnych kwot wynika wtedy bezpośrednio z zaświadczenia przedstawionego przez bank. Składając wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, należy pamiętać, że to, czy zostanie on przeprowadzony, należy do decyzji sądu. Jeżeli sąd stwierdzi, że do rozstrzygnięcia sprawy specjalistyczna wiedza nie jest wymagana, pominie złożony wniosek.

Ile kosztuje opinia biegłego w sprawie frankowej?

Jeżeli Sąd uwzględni wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, strona, która o niego wnosiła, zostanie zobowiązana do wpłaty zaliczki. Najczęściej jej wysokość wynosi od 1.000 do 1.500 zł. Nie jest to jednak ostateczny koszt opinii. Pozostałą część wynagrodzenia biegłego pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Wydatek ten zalicza się do końcowych kosztów procesu, które co do zasady obciążają stronę przegrywającą spór. 

Jak długo czeka się na opinię biegłego?

Niewątpliwie czas oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłego przyczynia się do wydłużenia postępowania sądowego. Obecnie, w związku ze zwiększoną ilością pozwów w sprawach frankowych, wielu biegłych pozostaje mocno obciążonych obowiązkami. Dlatego też oczekiwanie na sporządzenie opinii biegłego może wynosić nawet 6 miesięcy. Wpływ na to będą miały okoliczności i stopień skomplikowania sprawy, specjalność biegłego, a także miejsce prowadzenia sporu sądowego.  

Czy warto płacić i czekać?

Opinia biegłego to koszty i czas, niemniej jednak jego specjalistyczna wiedza i opinia mogą wnieść dużo do sprawy. Pomimo tego, że czasami trzeba czekać na nią nawet pół roku, może okazać się, że dowód z opinii biegłego jest wręcz niezbędny do przeprowadzenia sprawy i wydania wyroku.