Roszczenia przeciwko bankowi a sprzedaż nieruchomości objętej kredytem

Sprzedaż nieruchomości objętej tzw. kredytem frankowym wiąże się ze spłatą całości zobowiązania kredytowego i wygaśnięciem umowy. Taka sytuacja często rodzi wątpliwości po stronie kredytobiorców, co do tego, czy mogą wystąpić z pozwem przeciwko bankowi.  Sprzedaż nieruchomości oraz całkowita spłata kredytu nie zamykają jednak drogi do dochodzenia roszczeń.

Z jakimi roszczeniami można wystąpić?

W przypadku spłacenia tzw. kredytu frankowego możliwe jest wystąpienie przeciwko bankowi:

– z roszczeniem o zapłatę, wynikającym z nieważności umowy kredytu frankowego;

– z roszczeniem o zapłatę, wynikającym z abuzywności (więcej na ten temat dowiesz się z tego artykułu) postanowień zawartych w umowie.

Kredytobiorcy, którzy spłacili swój kredyt, nie mają potrzeby odrębnego ustalania nieważności umowy kredytu. Kredyt został spłacony, a hipoteka wykreślona z księgi wieczystej nieruchomości, zatem brak jest konieczności formułowania takiego roszczenia. Dlatego żądanie obejmujące ustalenie nieważności umowy zasadne jest tylko w odniesieniu do kredytów aktywnych. 

Kwestia występowania przeciwko bankowi z pozwem po całkowitej spłacie kredytu została szczegółowo opisana w artykule: Pozew po pełnej spłacie kredytu.