Prawo Nieruchomości

Praktyka prawa nieruchomości wymaga wszechstronnej i kompleksowej wiedzy prawnej, w tym zwłaszcza z zakresu prawa rzeczowego, korporacyjnego, finansowego.  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomagamy naszym Klientom budować ich biznes zwłaszcza w następujących dziedzinach:

1. Nabywanie i zbywanie nieruchomościa. tworzenie struktur kapitałowych/podmiotowych mających na celu optymalne zabezpieczenie celów biznesowych Klienta zw. z inwestycją i ogólną sytuacją Klienta

a. tworzenie struktur kapitałowych/podmiotowych mających na celu optymalne zabezpieczenie celów biznesowych Klienta zw. z inwestycją i ogólną sytuacją Klienta
b. negocjowanie umów kredytowych i innych w zw. z pozyskiwaniem finansowania na nabycie nieruchomości
c. badanie stanu prawnego nieruchomości
d. umowy dot. zbycia/nabycia nieruchomości
e. umowy dot. ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych oraz innych obciążeń na nieruchomościach
f. umowy ustanawiające zabezpieczenia roszczeń związanych z daną inwestycją
g. umowy o prace projektowe
h. umowy o prace budowlane
i. reprezentacja klientów przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi w procedurach dot. wszelkich zgód, zezwoleń i innych rozstrzygnięć organów i instytucji, w tym dot. opłat publiczno-prawnych.

2. Zarządzanie nieruchomościami

a. umowy dot. korzystania z nieruchomości, w tym najmu, dzierżawy, użyczenia i inne
b. umowy dot. zarządzania/administrowania nieruchomościami
c. regulaminy współwłasności
d. dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i nienależytego wykonania umowy.

3. Analizy – analizy i badania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości – w tym przy udziale doświadczonych ekspertów i rzeczoznawców.

4. W przypadkach inwestycji deweloperskich dotkniętych niekorzystną zmianą uwarunkowań wynikających z planowania przestrzennego, świadczymy wsparcie doradcze i prawne w procesie pozyskania gruntów zamiennych pod inwestycję ewentualnie w sporach o uzyskanie odszkodowania; Świadczymy również pomoc prawną w procedurach ZRID (w negocjowaniu z Samorządem warunków umów drogowych) i innych procedurach administracyjnych, zmierzających do zapewnienia nieruchomości dostępu do drogi publicznej.