Remigiusz Kaczmarek

Aplikant radcowski specjalizujący się we wspieraniu konsumentów w sporach sądowych, dotyczących w szczególności kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w dochodzeniu praw konsumentów wobec instytucji finansowych, nabyte w trakcie pracy na rzecz renomowanej, łódzkiej kancelarii radców prawnych. W swojej praktyce pomagał również przedsiębiorcom, w szczególności z branży budowlanej, w dochodzeniu roszczeń wobec ich kontrahentów. Wspierał też osoby fizyczne w rozwiązywaniu ich problemów prawnych, wynikających z życia codziennego, w tym w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu rozstroju zdrowia i uszkodzenia ciała.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Coroczny laureat Stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla Najlepszych Studentów. W czasie studiów realizował swoją misję pomagania innym poprzez udział w Klinice Prawa, działającej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, którą ukończył z wyróżnieniem.

Wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Aplikant radcowski specjalizujący się w prowadzeniu sporów gospodarczych, w szczególności pomiędzy podmiotami z branży infrastrukturalnej.

Zdobywał doświadczenie na gruncie spraw dotyczących kontraktów o wielomilionowych wartościach, reprezentując wykonawców robót budowlanych w sporach przeciwko Skarbowi Państwa. W trakcie swojej praktyki nabył rozległą wiedzę z zakresu m.in. klauzuli rebus sic stantibus, kar umownych i wzorców FIDIC oraz prawa postępowania cywilnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W toku studiów interesował się różnymi dziedzinami prawa, co przekładało się bezpośrednio na zajmowanie najwyższych miejsc w konkursach z zakresu: prawa postępowania karnego, prawa pracy i międzynarodowego prawa publicznego. Coroczny laureat Stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla Najlepszych Studentów.

Wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w  prowadzeniu sporów majątkowych z obszaru prawa gospodarczego i cywilnego oraz w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego.  

Specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań sądowych cywilnych, gospodarczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniach arbitrażowych.

Świadczyła pomoc prawną na rzecz podmiotów prywatnych i z sektora publicznego, przy transakcjach handlowych, procesach inwestycyjnych oraz w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami i w postępowaniach o udzielenie pomocy publicznej.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy UMK w Toruniu.

Posiada uprawnienia certyfikowanego mediatora gospodarczego (I stopnia).