Wezwanie do zapłaty – pierwszy krok w postępowaniu frankowym

Wezwanie do zapłaty najczęściej pierwszym pismem w sprawie przeciwko bankowi. Nie jest natomiast niezbędne w przypadku podjęcia decyzji o wystąpieniu na drogę sądową. Skuteczne doręczenie takiego wezwania ma jednak swoje zalety.

Jak powinno wyglądać skierowane do banku wezwanie do zapłaty?

Takie pismo nie musi spełniać żadnych konkretnych warunków formalnych. Nie ma jednego prawidłowego, określonego wzoru. Należy jednak pamiętać, aby wskazać w nim przynajmniej: czego się domagamy, dlaczego i w jakim terminie. Taki dokument należy własnoręcznie podpisać i wysłać przesyłką poleconą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres banku lub przekazać pracownikowi banku jednocześnie pamiętając, aby pracownik odbierający nasze wezwanie potwierdził na naszej kopii przyjęcie pisma. 

Czy do zapłaty może wpłynąć na przebieg sprawy frankowej?

Pismo, które wyślemy do banku, może mieć wpływ na przebieg naszej sprawy. Fakt jego przygotowania i skutecznego doręczenia ma swoje zalety:

– Wysłanie wezwania do zapłaty sprawia, że kwota w nim wskazana, stawia znajdującą się tam kwotę w tzw. stan wymagalności. Innymi słowy, od dnia następnego po wyznaczeniu bankowi terminu do zapłaty, bank popada w opóźnienie i od tego dnia naliczane są odsetki ustawowe. W przypadku zaniechania wystosowania wezwania do zapłaty, kwota której się domagamy, staje się wymagalna dopiero z momentem doręczenia bankowi pozwu przez sąd. 

– Obowiązująca procedura cywilna nakłada na powoda obowiązek wskazania, czy przed rozpoczęciem drogi sądowej podejmował on próbę polubownego rozwiązania sporu. Wezwanie banku do zapłaty stanowi właśnie tego typu, polubowną metodę.

– Kolejnym powodem, dla którego warto w tym przypadku wzywać do zapłaty, jest możliwość przedprocesowego poznania stanowiska banku co do kierowanego do nich roszczenia. Może to pomóc w dostosowaniu odpowiednie taktyki procesowej.

Czy warto wysyłać wezwanie do zapłaty?

Naszym zdaniem – jak najbardziej. Nie dość, że będziemy mogli udowodnić przed sądem naszą próbę polubownego załatwienia sporu, to mamy także szansę uzyskać od banku informacje, które mogą okazać się przydatne, jeżeli sprawa będzie rozstrzygana przez sąd.

Wysłanie pisma nie jest skomplikowane i nie wiąże się z dużym wysiłkiem, a może pozytywnie wpłynąć na przebieg procesu.