Wniosek o zabezpieczenie powództwa szansą na wcześniejsze zaprzestanie spłaty kredytu frankowego

Sądy coraz częściej decydują się na udzielenie zabezpieczenia w sprawach frankowych. Oznacza to, iż uwolnienie się od spłaty uciążliwych rat kredytu możliwe jest na długo przed uzyskaniem rozstrzygnięcia w sprawie. 

Korzyści z zabezpieczenia w kontekście spraw frankowych

Wstrzymanie obowiązku uiszczania rat przez czas trwania postępowania sądowego jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Zabezpiecza kredytobiorcę przed wahaniami kursowymi mogącymi wystąpić w czasie trwania procesu, a dla wielu stanowi również okazję do podreperowania domowego budżetu. 

Prawdopodobieństwo uwzględnienia przez sąd wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest wyższe w odniesieniu do kredytobiorców, którzy na dzień złożenia wniosku spłacili kwotę udostępnionego im przez bank kapitału. Podobnie w przypadku kredytów frankowych zaciągniętych w bankach będących aktualnie w złej lub niepewnej sytuacji finansowej. W pozostałych sprawach możliwość ta nie jest jednak wykluczona. Coraz częściej sądy wydają stosowne postanowienie wobec kredytobiorców, którzy nie spłacili kapitału, a także, gdy pozwany bank ma stabilną sytuację finansową.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa

W sprawie o unieważnienie umowy kredytu frankowego, zabezpieczenie powództwa zmierzać może do uregulowania praw i obowiązków stron na czas trwania procesu. Kredytobiorcy frankowi składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia, najczęściej domagają się ochrony ich interesów poprzez zawieszenie obowiązku płatności rat kredytu w wysokości i terminach wynikających z umowy (ewentualnie: o ich obniżenie) oraz zakazanie bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może zostać złożony wraz z pozwem przeciwko bankowi, w toku procesu, a także przed jego wszczęciem. Powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Dążąc do uprawdopodobnienia roszczenia, należy powołać się na stosowne dokumenty (umowa kredytu wraz z załącznikami) oraz aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych, które kształtuje się korzystnie dla kredytobiorców frankowych. W szczególności na uwzględnienie zasługuje wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 roku w sprawie Państwa Dziubak (sygn. akt C 260/19) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 382/18.   

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie wyroku, bądź przeszkodzi w osiągnięciu celu postępowania. Interes prawny jest szczególnie widoczny w sprawach dotyczących kredytów frankowych zawartych w bankach będących aktualnie w złej sytuacji finansowej. W takich przypadkach zachodzi bowiem rzeczywista obawa, że wykonanie zapadłego w przyszłości wyroku będzie utrudnione lub niemożliwe. Wykazując interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, można się odwołać do sytuacji kredytobiorców: obciążenia wysokimi ratami kredytu, pogarszającej sytuacji finansowej. Będzie to oczywiście zależeć od indywidualnych cech danej sprawy. 

Udzielenie zabezpieczenia – postanowienie i jego treść

Sąd uwzględniając wniosek o udzielenie zabezpieczenia, wyda stosowne postanowienie, w którym ureguluje prawa i obowiązki stron na czas postępowania. W sprawach frankowych zabezpieczenie obejmuje najczęściej wstrzymanie spłaty rat kredytu w wysokości i w terminach wynikających z umowy oraz zakazanie bankowi wypowiadania spornej umowy. Sąd może również udzielić zabezpieczenia poprzez obniżenie rat, ustalając obowiązek ich spłaty w wysokości określonej jako procent od kwoty wynikającej z harmonogramu. W uzasadnionych przypadkach sąd może zezwolić na dokonywanie wpłat do depozytu sądowego.

Takie rozwiązanie jest najbardziej zasadne w sprawach przeciwko bankom będącym w niestabilnej sytuacji finansowej. Ponadto w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia sąd może zakazać bankowi dokonywania wpisów do Biura Informacji Kredytowej dotyczących wskazanego kredytu.

Czy warto wnosić o zabezpieczenie powództwa?

Złożenie wniosku o zabezpieczenie może okazać się bardzo ważnym elementem sporu z bankiem, szczególnie jeżeli kredytobiorca składa pozew przeciwko instytucji w słabej sytuacji finansowej. W związku z długotrwałością postępowania, zabezpieczenie powództwa może ochronić frankowicza przed negatywnymi skutkami upadłości lub przejęcia banku.